top of page

ՀԱՆ-ի հայաստանյան գրասենյակ`Այգեստան 5-րդ փողոց, տուն 7, 0070 Երևան, ՀՀ
Հեռ. (+37410) 55 90 68 Ֆաքս. (+37410) 57 76 94
aecp@aecp.am

 ՀԱՆ-ի ԱՄՆ գրասենյակ`​

The Armenian EyeCare Project 

100 W. Foothill Blvd. Ste. 203                                               

San Dimas CA .USA  91773

Contact: Maria Peshkam

1 (949) 933-4069 telephone

www.maria@eyecare.com">www.maria@eyecare.com

www.eyecareproject.comԱռցանց հանգանակությունների համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ ՚>>>

Հայկական ակնաբուժության նախագծի
(ՀԱՆ)  առաքելությունն է կանխարգելել
ձեռքբերովի կուրությունը
Հայաստանում

Your details were sent successfully!

  • s-facebook
  • s-youtube
  • s-tbird
bottom of page